Press/Media Organization: Radio Bulgaria BNR

Published Date: 03/08/2024

Featuring: Lydia Zagarova

Author(s): Anelia Toroshanova

Bulgaria

Return to Press List

 

Lydia Zagorova – Romance Scams/Fraud Schemes on the Internet – Radio Bulgaria – March 8 2024

 

Lidia Zagorova (left) and Anelia Toroshanova on Bulgaria National Radio BNR - Romantic Scams

Lydia Zagorova – Romance Scams/Fraud Schemes on the Internet – Radio Bulgaria

How far has digitalization led in relationships? More about online romance fraud schemes – how to protect ourselves, what to watch out for and what to question? Romantic cheating online is an international cybercrime. Victims get involved in love relationships and marriage promises online and through emotional manipulation, motivating themselves to send large sums of money for various reasons to their fake “favorites.”

The topic is continued from October 27, 2023.

Lidia Zagorova, psychologist, board member of the Society of Citizens against Romantic Fraud in Bulgaria, director of the Neglected Women and Children Foundation, is again a guest of The Law and Themis. Her book “Romantic Scams Online” is about to be published, which is based on her own experience – the destinies of women and psychological analysis of the phenomenon.

Lydia Zagorova commented on the show:

“It is good that the Internet allows for unhindered communication of people from different parts of the world. But at the same time, it has become a place that is full of dangers, with unfamiliar people with whom we communicate without fear. In fact, we and our children need to be informed about the dangers.

“Romantic deception is a cheating of trust, romance in which a person believes they are having a relationship — family, friendly, romantic — and is tricked into sending money, personal and financial information, or valuable items to the perpetrator, or laundering money, or carrying items to assist the perpetrator. This includes any scheme in which the perpetrator pursues his goal by touching the victim’s heart strings.” This is the definition given by the FBI.

The touch of the heartstrings is the basis of manipulation – the emotional manipulation of the personality, its commitment to romantic relationships with a proposal of marriage, and the simulation of premarital or marital relationships. Then proceeds to the financial fraud – the coercion or the delicate way in which the victim is invited to send money.”

More about global statistics and data on this type of crime; About the book of Lydia Zagorova, dedicated to romantic deceptions, based on real stories; Who should victims turn to for help? What are the deceived; What are the fraudsters; What are the most common fake profiles – listen to the conversation from the sound file.

– – – – – – – – – – – – – – – – 

Лидия Загорова – Схемите за романтичните измами в интернет

Докъде доведе дигитализацията в отношенията? Повече за схемите за романтичните измами в интернет – как да се опазим, за какво да внимаваме и какво да подлагаме на съмнение? Романтичната измама онлайн е международно киберпрестъпление. Жертвите се въвличат в любовни отношения и обещания за брак онлайн и чрез емоционални манипулации, като се мотивират да изпращат големи суми пари по различни причини на своите фалшиви “любими”. 

Темата е продължение от 27 октомври 2023 г.

Лидия Загорова, психолог, директор на Обществото на гражданите срещу романтичните измами в България, директор на фондация “Пренебрегнати жени и деца”, отново е гост на “Законът и Темида”. Пред издаване е нейната книга “Романтичните измами онлайн”, която е базирана на собствен опит – съдби на жени и психологически анализ на явлението.

Лидия Загорова коментира в предаването:

“Хубаво е, че интернет дава възможност за безпрепятствена комуникация на хора от различни краища на света. Но в същото време се превърна в място, което е пълно с опасности, с непознати хора, с които общуваме без страх. А в същност, ние и нашите деца трябва да бъдем информирани за опасностите. 

“Романтичната измама е измама с доверие, романтика, при която човек вярва, че има връзка – семейна, приятелска, романтична – и е подмамен да изпраща пари, лична и финансова информация, или ценни предмети на извършителя, или да изпира пари, или да пренася предмети в помощ на извършителя. Това включва всяка схема, при която извършителят преследва целта си чрез докосване на сърдечните струни на жертвата.” Това е дефиницията, дадена от ФБР.

Докосването на сърдечните струни е в основата на манипулацията – емоционалната манипулация на личността, обвързването ѝ с романтични взаимоотношения с предложение за брак и симулация на предбрачни или брачни отношения. След което се пристъпва към финансовата измама – принудата или деликатният начин, по който жертвата се приканва да изпраща пари.”

Повече за световната статистика и данните за този вид престъпления; За книгата на Лидия Загорова, посветена на романтичните измами, по истински истории; Към кого да се обръщат жертвите за помощ; Какви са измамените; Какви са измамниците; Кои са най-честите фалшиви профили – чуйте разговора от звуковия файл.

 

Press/Media Link: https://bnr.bg/hristobotev/post/101959760/shemite-za-romantichnite-izmami-v-internet

 

• AUDIO/PODCAST, • LOCAL NEWS, 2024, BULGARIA, and Lydia Zagarova

 

Return to Press List